AGLOMERACIJA BLATO I AGLOMERACIJA SMOKVICA-BRNA

U cilju podizanja kvalitete života te ispunjavanja obveznih standarda Europske Unije vezanih uz gospodarenje vodama potrebna su velika ulaganja u vodnokomunalni sektor s naglaskom na veća naselja (aglomeracije) sukladno obvezama iz Plana provedbe vodnokomunalnih direktiva.

Studijom izvodljivosti AGLOMERACIJA SMOKVICA – BRNA I AGLOMERACIJA BLATO – PRIGRADICA, analizirane su potrebe za izgradnjom sustava odvodnje i vodoopskrbe na području Općine Blato, i općine Smokvica, odnosno na području koje pokriva Vodovod Blato d.o.o.

Na osnovu ovih analize potreba i tehno-ekonomske analize iz Studije izvedivosti na predmetnom području napravljeno je pet građevinskih projekata (projektanti zajednice ponuditelja Lineal d.o.o.):

  • ZOP 1315 „UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA SMOKVICA-BRNA“
  • ZOP 1315-1 „AGLOMERACIJA SMOKVICA – BRNA I AGLOMERACIJA BLATO – PRIGRADICA“
  • ZOP 1315-2 „AGLOMERACIJA SMOKVICA- BRNA“
  • ZOP 1315-3 „AGLOMERACIJA SMOKVICA- BRNA (JUŽNA OBALA)“
  • ZOP 1315-4 „AGLOMERACIJA BLATO“

PREGLEDNA KARTA CIJELE AGLOMERACIJE:

 

  • Crvena boja – projekti odvodnje koje je izradio Lineal d.o.o.
  •  Plava boja – projekti odvodnje koje je izradio Lineal d.o.o.
  •  Žuta boja – projekt odvodnje koji je izradio Infra projekt d.o.o.
  •  Narančasta boja – projekt odvodnje koji je izradio Akvedukt d.o.o.

 

Projekt “ AGLOMERACIJA SMOKVICA – BRNA I AGLOMERACIJA BLATO – PRIGRADICA” sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda sa 75%*.

Podatci po projektima:
• ZOP 1315 „UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA SMOKVICA-BRNA“
o veličina UPOVa: 6200 ES (ekvivalent stanovnika), drugi stupanj pročišćavanja
o status projekta: ishođena lokacijska dozvola 19.10.2021. (građevinska dozvola biti će ishođena prema „FIDIC Yellow Book“)

• ZOP 1315-1 „AGLOMERACIJA BLATO – PRIGRADICA“ ; Sjeverna obala
o duljina sustava odvodnje: 10.116 m s 5 crpnih stanica
o duljina sustava vodoopskrbe: 3.460 m
o status projekta: ishođena građevinska dozvola 18.9.2020.

• ZOP 1315-2 „AGLOMERACIJA SMOKVICA – BRNA“
o duljina sustava odvodnje: 16.482 m s 12 crpnih stanica
o duljina sustava vodoopskrbe: 4.901 m
o podmorski ispust: 800 m
o status projekta: ishođena građevinska dozvola 29.3.2021.

• ZOP 1315-3 „AGLOMERACIJA SMOKVICA- BRNA (JUŽNA OBALA)“
o duljina sustava odvodnje: 16.786 m s 25 crpnih stanica
o duljina sustava vodoopskrbe: 4.901 m
o podmorski ispust: 800 m
o status projekta: ishođena lokacijska dozvola 28.11.2019., očekuje se ishođenje građevinske dozvole u zadnjem tromjesečju 2022. godine.

• ZOP 1315-4 „AGLOMERACIJA BLATO“; dio naselja Blato
o duljina sustava odvodnje: 805. m s jednom crpnom stanicom
o status projekta: ishođena građevinska dozvola 18.12.2019.

Projekt je predviđen za sufinanciranje od strane Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 187.815.393 kn (bez PDV-a)*, od kojeg iznosa se 77.532.623 kn odnosi na aglomeraciju Blato, a 110.282.770 kn na aglomeraciju Smokvica – Brna. Bespovratna EU sredstva iznose 136.670.444 kn, a nacionalno sufinanciranje 51.144.949 kn.
Opći ciljevi projekta koji će se postići realizacijom projekta proizlaze iz strateških dokumenata i EU Direktiva vezanih za sektor zaštite voda, od kojih su najvažniji:
– Okvirna direktiva o vodama 2000/60/EC,
– Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EC,
– Direktiva o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EC.
Projekt će doprinijeti smanjenju infiltracije kanalizacijskih voda u podzemlje kroz unaprjeđenje i proširenje kanalizacijske mreže i izgradnju pročistača otpadnih voda te time zaštiti ljudskog zdravlja od štetnih utjecaja onečišćenja vode namijenjene za ljudsku potrošnju.

Specifični ciljevi projekta su:
– Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom, koje će se osigurati rekonstrukcijom sustava vodoopskrbe,
– Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda, kroz veću stopu priključenosti stanovništva na javne sustave odvodnje kao i veće količini otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja.

* prema studiji izvodljivosti iz studenog 2017. godine. Projekt će se ažurirati sukladno planiranom programu sufinanciranja te tržišnim cijenama.