Katalog informacija

Tablica informacija sadrži sljedeće rubrike :

  1. Informacija : tip informacije
  2. Sadržaj: detaljnije opisuje pojedini tip informacije
  3. Dostupnost : sadrži namjenu i način osiguravanja na pristup informaciji :

 

A – informacije dostupne javnosti bez posebnog zahtjeva ( objave na internet stranici Vodovoda d.o.o. Blato, elektronički oglasnik javne nabave )

B – informacije dostupne korisnicima prava na informaciju na njihov zahtjev

C – informacije koje nisu dostupne javnosti u skladu sa člankom 8. Zakona o pravu na pristup informaciji

INFORMACIJA

SADRŽAJ

DOSTUPNOST

Ustrojstvo društva 1.Društveni ugovor Vodovoda d.o.o. Blato B
Organizacija društva 1.Organizacijska shema

2.Sistematizacija radnih mjesta

A

A

Opći podaci 1.Opći podaci o Vodovodu d.o.o. Blato A
Poslovanje društva 1.Predmet poslovanja A
Cijene usluga 1.Cjenik vode i naknade za održavanje priključka

2.Način obračuna i plaćanja

A

A

Ljudski resursi 1.Broj radnika A
Javna nabava 1.Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupnju javne nabave

2.sklopljeni ugovori

3.ostala dokumentacija

B

 

A

B

Zakoni i pravilnici 1.Zakoni i pravilnici vezani za rad Vodovoda d.o.o. Blato A
Tehnička dokumentacija 1. projektna dokumentacija

2.lokacijske dozvole

3.akti na temelju kojih se može graditi

B

B

B

Oborine 1.Evidencija palih oborina B
VODOVOD d.o.o. Blato

v.d.direktora Ruška Gavranić