Zakoni i pravilnici Republike Hrvatske

Zakoni i pravilnici vezani za rad Vodovoda Blato d.o.o.

Dio misije Vodovoda d.o.o. Blato je poštivanje zakonske regulative u svakom pogledu i pod svim okolnostima u području kvalitete, sigurnosti usluga, zaštite okoliša i sigurnosti po pitanju zdrastvene ispravnosti vode.

ZAKONI:

 • Zakon o vodama
 • Zakon o vodnim uslugama
 • Zakon o vodi za ljudsku potrošnju
 • Zakon o financiranju vodnog gospodarstva
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu
 • Zakon o hrani
 • Zakon o zaštiti potrošača
 • Zakon o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe
 • Zakon o javnoj nabavi
 • Zakon o gradnji
 • Zakon o pravu na pristup informacijama
 • Zakon o kemikalijama

PRAVILNICI:

 • Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje vodoopskrbne djelatnosti
 • Pravilnik o uvjetima glede stručnih djelatnika, prostorija i opreme koje moraju ispunjavati zdravstvene i druge pravne osobe za obavljanje analiza i superanaliza namirnica odnosno predmeta opće uporabe
 • Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina vode
 • Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite
 • Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata
 • Pravilnik o obračunu i plaćanju naknade za korištenje voda
 • Pravilnik o sanitarno tehničkim i higijenskim uvjetima te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama
 • Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište, korištenja opasnih kemikalija
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe

UREDBE :

 • Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva
 • Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga
 • Uredba o visini naknade za zaštitu voda
 • Uredba o visini naknade za korištenje voda
 • Uredba o standardu kakvoće vode
 • Uredba o uslužnim područjima

KRITERIJI :

 • Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama