Uputa o pravu na pristup informacijama

VODOVOD d.o.o. , Blato

32.ULICA 9/1

20271 BLATO

Temeljem članka 65. Društvenog ugovora “Vodovoda d.o.o.”, Blato te članaka 6. i 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne Novine broj : 25/13,85/15) direktorica Vodovoda d.o.o., Blato Ruška Gavranić donosi :

UPUTU O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Opće odredbe

članak 1.

Ovom uputom određuju se uvjeti pod kojima se omogućava pravo na pristup informacijama, pravo na ponovnu uporabu informacija, načini ostvarivanja i ograničenja tih prava, uvjeti za ponovnu uporabu informacija te naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Katalog informacija

članak 2.

Vodovod d.o.o. ustrojio je katalog informacija radi lakšeg i preglednijeg pristupa informacijama koje trgovačko društvo posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire.

Podnošenje Zahtjeva za pristup informaciija

članak 3.

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji :

 • pisanim putem na adresu : 32. ULICA 9/1 , 20271 BLATO
 • elektroničkom poštom na adresu : vodovod-blato@du.t-com.hr ili na k.mirosevic@vodovod-blato.hr
 • telefonom na broj : 020/ 851 720
 • faksom na broj : 020/ 851 246
 • osobnim dolaskom u ured vodovoda d.o.o. Blato radnim danom od 07 do 15 sati

Pisani zahtjev mora sadržavati :

 1. naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
 2. podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
 3. ime i prezime i adresu fizičke osobe- podnositelja zahtjeva
 4. tvrtka , naziv i sjedište pravne osobe- podnositelja zahtjeva

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.

Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, obješnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršenje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Članak 4.

Korisnik može u zahtjevu za pristup informacijama navesti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači, informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev, odnosno na najekonomičniji način.

Obrazac Zahtjeva za pristup informacijama dostupan je na kraju ove Upute.

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

članak 5.

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, a u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacija (NN 25/13,85/15), u daljnjem tekstu Zakon.

U svrhu ponovne uporabe Vodovod d.o.o., Blato nema obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od Vodovoda d.o.o., Blato može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe.

članak 6.

U Zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora osim podataka iz članka 3. ove Upute navesti i:

 1. informacije koje želi ponovno upotrijebiti
 2. oblik i način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija
 3. svrhu korištenja informacija (komercijalna ili nekomercijalna)

Vodovod d.o.o.,Blato odlučit će o zahtjevu za ponovnu uporabu informacija rješenjem u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Vodovod d.o.o., Blato postupat će po zahtjevu za ponovnu uporabu informacija putem sredstava elektroničke komunikacije, kad god je to moguće i prikladno.

Obrazac Zahtjeva za ponovnu uporabu informacija dostupan je na kraju ove Upute.

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija

Članak 7.

Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu.

U opravdanom slučajevima tijelo javne vlasti može odrediti uvjete za ponovnu uporabu. U slučaju određivanja uvjeta za ponovnu uporabu njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano ograničavati mogućnost ponovne uporabe, niti se smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno natjecanje.

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući za iste ili slične vrste informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu.

Na tijelo javne vlasti koje ponovno koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova primjenjuju se isti uvjeti kao za druge korisnike.

Vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama, pravilnikom uređuje ministar nadležan za poslove uprave.

Zahtjev za dopunu/ispravak informacije

članak 8.

Ukoliko korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna može zatražiti njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacija.

Obrazac Zahtjeva za ispravak ili dopunu informacija dostupan je na kraju ove Upute.

Ograničenje prava na pristup informacija

članak 9.

Pristup određenim informacijama ograničen je člankom 15. Zakona. Vodovod d.o.o. Blato odobrit će pristup onim informacijama koje obzirom na prirodu svog sadržaja može objaviti.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova za ostvarivanje prava na informaciju

članak 10.

Temeljem članka 19. Zakona, Vodovod d.o.o., Blato ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova  koji nastaju pružanjem informacije.

Nastali troškovi obračunavaju se temeljem donesenih “Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija”(NN 12/14,15/14).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećom iznosu:

1.preslik jedne stranice veličine A4-0,25 kn

2.preslik jedne stranice veličine A3-0,50 kn

3. preslik jedne stranice u boji veličine A4-1,00 kn

4.preslik jedne stranice u boji veličine A3-1,60 kn

5. elektronički zapis na jednom CD-u-4,00 kn

6.elektronički zapis na jednom DVD-u-6,00 kn

7.elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije-210 kn za 64GB, 150kn za 32GB, 120kn za 16GB, 50 kn za 8GB, 30 kn za 4GB

8.pretvaranje jedne strane dokumenata iz fizičkog u elektronički oblik-0,80 kn

Troškovi dostave obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Korisnik prava na informaciju propisanu naknadu uplatit će na  IBAN  Vodovoda d.o.o., Blato  HR0523400091100015641 otvoren kod kod Privredne banke Zagreb, poziv na broj odobrenja – 7778 – OIB uplatitelja, svrha doznake : trošak izdavanja dokumenata.

Visina naknade za ponovnu uporabu informacija

Članak 11.

Sukladno Uredbi o troškovima ponovne uporabe informacija (NN 87/2018) Vodovod d.o.o., Blato može korisniku naplatiti troškove nastale temeljem zahtjeva korisnika ukoliko je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

1. tijelo javne vlasti koje daje podatke za ponovnu uporabu pretežito se financira iz vlastitih prihoda ili

2. korisnik zahtijeva informacije kojima tijelo javne vlasti osigurava odgovarajuće prihode kojim pokriva troškove njihova prikupljanja, izrade, reprodukcije i objave

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

1.preslik jedne stranice veličine A4-0,25 kn

2.preslik jedne stranice veličine A3-0,50 kn

3.preslik jedne stranice u boji veličine A4-1,00 kn

4.preslik jedne stranice u boji veličine A3-1,60 kn

5.elektronički zapis na jednom CD-u-4,00 kn

6.elektronički zapis na jednom DVD-u-6,00 kn

7.elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije-210 kn za 64GB, 150kn za 32 GB, 120kn za 16 GB, 50 kn za 8 GB, 30 kn za 4GB

8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik-0,80 kn

Troškovi dostave obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Korisnik prava na ponovnu uporabu informacija propisanu naknadu uplatit će na IBAN Vodovoda d.o.o., Blato HR0523400091100015641 otvoren kod Privredne banke Zagreb, poziv na broj odobrenja -7778-OIB uplatitelja, svrha doznake: trošak izdavanja dokumenata.

Članak 12.

Ova Uputa stupa na snagu 31. prosinca 2018. godine.

URBROJ : 565/2018

 

U Blatu, 31. prosinca 2018. godine

Vodovod d.o.o., Blato

direktorica Ruška Gavranić