Odluka o cijeni vodnih usluga

VODOVOD d.o.o. Blato

32. Ulica 9/1

20271 Blato

 

Na temelju članka 206. stavak 5. Zakona o vodama ( “Narodne novine” broj 153/09 ) i članka 65. Društvenog ugovora od 17.12.1999.g., v.d.direktora ” Vodovod”- a d.o.o. Blato donosi :

ODLUKU O CIJENI VODNIH USLUGA

 

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju vrste vodnih usluga koje se pružaju na vodoopskrbnom području Vodovoda d.o.o. Blato, visina cijene ( tarifa vodne usluge ), način obračuna i plaćanja usluge te iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu usluge.

Članak 2.

Na vodoopskrbnom području isporučitelja vodne usluge koje čine Općine : Blato, Vela Luka i Smokvica pružaju se vodne usluge javne vodoopskrbe.

Članak 3.

Tarifa vodnih usluga sadrži :

1.Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga koji se obračunava  mjesečno, svim korisnicima vodnih usluga, ovisno o kategoriji korisnika, neovisno o količini isporučene vodne usluge, osim drugim isporučiteljima vodne usluge.

2.Varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga koji se obračunava mjesečno na temelju količine isporučene vodne usluge, ovisno o kategoriji korisnika vodne usluge.

3.Cijenu vodne usluge prema drugim isporučiteljima

Članak 4.

U vezi s člankom 3. ove Odluke utvrđuju se cijene vodnih usluga po kategorijama :

1.GRAĐNI ( stambeni prostori; stojni i vikend objekti )

–                    fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga                                                   12,30 kn

–                    varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga                                               7,06 kn

2.POLJOPRIVREDA

–                    fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga                                                     4,10 kn

–                    varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga                                              7,06  kn

3.GRAĐANI ( socijalno ugroženi )

–                    fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga                                                   12,30 kn

–                    varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga                                              4,32  kn

4.POLJOPRIVREDA ( socijalno ugroženi )

–                    fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga                                                      4,10 kn

–                    varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga                                               4,32  kn

5.GOSPODARSTVO ( proizvodni pogoni, trgov.centri )

–                    fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga                                                    65,57 kn

–                    varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga                                                9,21 kn

6.GOSPODARSTVO ( ugostiteljski objekti )

–                    fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga                                                    40,98 kn

–                    varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga                                                9,21 kn

7.GOSPODARSTVO ( obrtnici;frizer,optičar,staklar,limar…)

–                    fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga                                                    24,59 kn

–                    varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga                                                9,21 kn

8.DRUGIM ISPORUČITELJIMA

–                    fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga                                           ne obračunava se

–                    varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga                                              5,85  kn

Članak 5.

 Korisnicima vodnih usluga javne vodoopskrbe cijena vodne usluge javne vodoopskrbe obračunava se prema mjesečno isporučenoj količini vode očitanoj na vodomjeru.

Korisnicima vodnih usluga javne vodoopskrbe u zajedničkim prostorijama zgrade sa više posebnih dijelova nekretnine ili stambenih cjelina – cijena vodne usluge obračunava se tako da se cijena utvrđene prema stavku prvom ovog članka, raspodjeli prema broju članova svakog posebnog dijela nekretnine, osim ako međuvlasničkim ugovorom nije drukčije uređeno.

Članak 6.

Količina vode nužne za osnovne potrebe kućanstva iznosi 70 litara/dnevno po članu kućanstva. Pod kućanstvom se podrazumijevaju sve fizičke osobe koje dijele isti stambeni prostor.

Pod socijalno ugroženim građanima smatraju se osobe koje svojim aktom utvrdi jedinica lokalne samouprave.

Članak 7.

Na fiksni i varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga obračunava se porez na dodanu vrijednost i iskazuje se posebno. Naknada za zaštitu voda, naknada za korištenje voda te naknada za razvoj nisu oporezive, iskazuju se posebno, a sve sukladno posebnim propisima.

Članak 8.

Ova Odluka je donesena uz prethodnu suglasnost Načelnika :

–                    Općine Blato : dipl.ing. Ante Šeparović od 9.06.2014. g. Klasa: 325-01/14-01/4

                                   Urbroj : 2138/02-01-14-2

–                    Općine Vela Luka : dipl.iur. Tonko Gugić od 9.06.2014. g. Klasa: 325-01/14-01/002

                                   Urbroj : 2138/05-01-14-09

–                    Općine Smokvica : Lenko Salečić od 1.06.2014.g. Klasa : 325-03/14-01/01

                                   Urbroj : 2138-04/2-14-56

Članak 9.

Ova Odluka se objavljuje na web stranici i oglasnoj ploči isporučitelja vodne usluge.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu dana 09.lipnja 2014. god. ,a primjenjuje se na utrošenu vodu od 01.svibnja 2014. god.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o cijeni vodnih usluga

Urbroj :70/2013 od 30. siječnja 2013. god.

U Blatu, 10. lipnja 2014. god.

Broj : 342/2014.                                                                                           Ruška Gavranić

                                                                                                                    – v.d. direktora –