Kako do priključka?

Potrebno je obratiti se našoj tehničkoj službi gdje se podnosi zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine. Uz zahtjev treba priložiti pravomoćnu građevinsku dozvolu ili za stare objekte koji su građeni prije 15. veljače 1968. godine i nemaju građevinsku dozvolu treba priložiti kopiju katastarskog plana i uvjerenje od katastra da je građevina evidentirana prije 15.02.1968. godine.

U nastavku ovog teksta možete preuzeti zahtjev koji treba ispuniti i dostaviti u urede Vodovoda d.o.o. u Blatu (32. ulica 9/1),a sa svom ostalom dokumentacijom koja se u zahtjevu navodi.

Za ostale informacije molimo Vas da se obratite na broj telefona: 020-851-720

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Općine Blato objavljena je u Službenom glasniku Općine Blato  broj. 1/2016 od 11. ožujka 2016. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom (sustav vodoopskrbe) Općine Vela Luka objavljena u Službenom glasniku Općine Vela Luka broj. 10/2011 od 29. prosinca 2011.godine, a Odluka o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom (sustav vodoopskrbe) u Službenom glasniku Općine Vela Luka broj. 13/2013 od 23. prosinca 2013. godine. Iste objavljujemo na kraju ovog članka.